Algemene Voorwaarden Praktijk

Algemene voorwaarden Praktijk

 Art. 1. De cliënt gaat akkoord met de hieronder vermelde algemene voorwaarden.

 Art. 2. De cliënt verklaart kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de in de  praktijkinformatie genoemde voorwaarden en regels met betrekking tot de therapie en privacy

Art. 3. De praktijk is niet verantwoordelijk voor enige schade, zowel psychisch, fysiek als materieel, die buiten de dekking valt van de geldende beroepsaansprakelijkheids- verzekering.

 Art. 4. De cliënt kan geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding.

 Art. 5.  De afspraken welke gemaakt zijn, zowel mondeling als schriftelijk, zijn bindend.                                                                                                             

Art. 6.  Bij verhindering dient de cliënt dit 48 uur van te voren te melden. Binnen

die termijn kan de sessie voor 100% in rekening worden gebracht.

 Art. 7.   De praktijk is erkend door en aangesloten bij de beroepsorganisaties;

SBLP en RBCZ ea  Klachten over de behandeling dienen bij de * te worden ingediend.

Art. 8. De Vedek betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. 

 Art. 9.  Deze voorwaarden zijn geldend volgens de terzake wettelijke bepalingen,neergelegd in het Burgerlijk Wetboek.

 Art. 10.   In verband met bijzondere omstandigheden kan de praktijk ontheffing van deze bepalingen verlenen. Ook kan zij eenzijdig de behandeling opschorten,of afbreken, met opgaaf van reden.

 Art. 11.  De praktijk kan te allen tijden de behandeling weigeren met opgave van redenen.

 

 

 

 

 

Praktijk voor Bewustzijn en  Persoonlijke groei, van Galenstraat 23, 7311 HE Apeldoorn, tel; 055-3603521